Leverandørbeskrivelse


Leverandørbeskrivelse. Skoleåret 2017-18

Printervenlig udgave klik her

Målgruppe
Unge 16 til 25-årige med ASF (Autisme Spektrum Forstyrrelse) samt sidediagnoser som f.eks. social angst, ADHD, OCD, Tourette, depression mv. Normalt til højtbegavede – dog også lettere udviklingshæmning efter konkret vurdering.
Teoretisk inspiration, pædagogisk anvendelse og didaktiske metoder
 • Relationsopbyggende kontakt og adfærd i forhold til den enkelte unge.
 • Vygotskij – zone for nærmeste udvikling (komfortzone).
 • Systemisk tænkning og metode.
 • Narrativt perspektiv og tilgang: Studerendes perspektiver på egen udvikling samt brug af ”Livshjulet” til at skabe overblik.
 • Individuelle personlige samtaler.
 • Mulighed for aftale om individuel psykoedukation.
 • Målsætningen er at styrke den unges motivation til forandring gennem egen aktiv deltagelse.
 • Modellen for Trin/tegn/handling – et praksisværktøj, der sammen med måltrapper anvendes til ugentlig gennemgang af den studerendes læringsmål, til adfærdsregulering og til opstilling af fremtidige handleplaner (målstyret undervisning).
 • Hunter’s dokumentationsmodel – et ideal om at dokumentere læreprocesser ved at dele processen op i mindre målbare dele.
 • Brug af projektværktøjet SCRUM, der samtidig kan skabe afklaring og udvikling af sociale, personlige og faglige kompetencer.
 • Daglige bemærkninger indføres i vores protokol.
 • Hertil fortløbende fagligt udviklingsarbejde i forhold til lovgivning og vidensudvikling på området.
Samlet antal elever, gruppestørrelse og normering
Kapaciteten er 36 studerende.

Gruppestørrelsen varierer afhængigt af fag og aktivitet.

Lokaler er afstemt efter en gruppestørrelse på 3 til 6 unge.

Personalets sammensætning og uddannelse
Lærere med linjefag i dansk, engelsk, samfundsfag, idræt, matematik, fysik/kemi.

Hertil kompetencer på kandidatniveau inden for IT og musik, DP i IT vejledning, samt ressourcer med speciallæreruddannelse.

Desuden specialpædagoger, socialrådgiver, psykolog og sygeplejerske.

Endelig har hele personalet gennemført interne og eksterne kurser i autisme samt kurser i Specialisternes pædagogiske grundlag mm.

Undervisningstid, praktikophold samt ferie- og fridage
840 timer pr. år og hertil studieture med overnatninger samt uger med udvidet fremmødetid ved praktikophold.

Undervisningen er primært fordelt over 200 uddannelsesdage. Der er imidlertid åbent på ferie- og fridage med forslag til aktiviteter.

De studerendes praktikforløb er af 9 ugers varighed og foregår hos en af vores mere end 50 praktikværter. Værterne er faciliterede af Specialisterne og forberedte på at rumme unge med særlige behov.

Alle studerende får udleveret et nøglekort til Specialisterne, der giver dem mulighed for at bruge vores faciliteter i udvidet form.

Uddannelsespris
Normpris kr. 20.800 ex. moms pr. måned.
Fritidstilbud, åbningstid og pris
Specialistklubben har åbent tirsdage året rundt i tidsrummet 17 til 21 – undtaget i uge 52. Fritidstilbuddet er inkluderet i tredje STU-år. Alle studerende får eget nøglekort, så de unge kan bruge faciliteterne uden for undervisningstiden.
Brug af fremmødestatistik
Daglig protokolføring med dagens individuelle bemærkninger.
Transport
Flere offentlige forbindelser tæt på. Transporttræning kan indgå i aftalen.
Praktisk undervisning
Praktisk undervisning med træ, metal og 3D-print samt madlavning, billedkunst, elektronik, musik, mountainbike, idræt, svømning, badminton mv.
Værksteder
Vi råder over flere værksteder: LEGO-værksted, opfinderværksted, køkkener, IT, musik, cykel, kreativ, e-sport, brætspil, praktikoplæring i vores ”Erhvervscenter” mv.
Boglig undervisning
Folkeskoleniveau med dansk, matematik, fysik, engelsk med mulighed for afgangsprøver. Hertil undervisning på HF-niveau i matematik og fysik/kemi.
Boundervisning og Almen Daglig Læring
Alle studerende har obligatorisk undervisning i Almen Daglig Livsførelse. Det inkluderer madlavning, e-boks, rengøring, hygiejne, økonomi, arbejdsplads-normer, social træning, fritidsaktiviteter, førstehjælp, studievejledning og praktikforberedelse mm.
Intern praktik samt evalueringsmetode
Interne praktiske opgaver som forberedelse til eksterne praktikforløb. Praktikforløbene omfatter to forløb af ca. ti uger.

Progressionsmodel med trin til trin. SMARTE målbeskrivelser med evalueringer.

Ekstern praktik samt evalueringsmetode
Vi har aftaler med mange forskellige virksomheder om praktikforløb. Praktikværterne er faciliterede og forberedte på at rumme unge med særlige behov. (Se evt. ovenfor under ’Undervisningstid, praktikophold samt ferie- og fridage’).
Afklaringsforløb
Ungdomsuddannelsen starter typisk med et særligt tilrettelagt 12 ugers forløb for at få afklaring på en række observationsparametre. I forløbet indgår fastlagte opgaver.

Forløbets observationer danner grundlag for udarbejdelse af en uddannelsesplan i samarbejde med den unge, UU-vejleder m.fl.

Uddannelsesplan
For hver enkelt studerende udarbejdes en uddannelsesplan med tydelige målsætninger, der indeholder konkrete trappemål efter SMARTE konceptet.
Udslusningsfase
Praktikforløb og brobygningsforløb indgår løbende i uddannelsen. På det tredje år målrettes indsatsen yderligere.

Jobcenteret medvirker i udslusningsfasen.

Specialisternes STU har opnået særdeles gode resultater, hvor fire ud af fem unge fortsætter i job, uddannelsesjob eller ordinære uddannelser med eventuelle mentorforløb.

Kompetencebevis
Specialisterne medvirker med indholdsbeskrivelser til den unges kompetencebevis.

Mød Felix fra Nordea

Følg os på de sociale medier

Hjælp os med at sprede Specialisternes budskab, så vi kan skabe opmærksomhed om vores fælles mål, 1.000.000 jobs til mennesker med autisme og andre lignende udfordringer.

Søg på hjemmesiden

Search our website by typing a search query below and hit enter.

Copyright 2012 - Specialisterne DK | Lautruphøj 1-3 | 2750 Ballerup | Tlf: +45 4693 2400 | Telefontid: man-fre 9.30-14.00, ons 9.30-11.30 | E-mail: kontakt@specialisterne.com