Udbrændthed, et reb, der er ved at brænde midt over

Udbrændthed og neurodivergens

18. aug 2023

Udbrændthed er en stor risiko for neurodivergente

Har du været syg med stress eller depressioner gentagne gange i dit liv?
Føler du dig udmattet i en grad, så du nærmest ikke kan hænge sammen?
Føles det som om din hjerne er lavet af grød, og du ikke længere kan det, du plejede at kunne?

Alt dette kan være tegn på udbrændthed.

Denne tekst er skrevet med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om langvarig stress samt neurodivergente menneskers erfaringer med udbrændthed. Udbrændthed kan ramme alle, men i denne indsigt er der særligt fokus på, hvorfor neurodivergente har større risiko for at blive ramt af udbrændthed.

Udbrændthed er en vigtig årsag til mistrivsel

Udbrændthed er en af de hyppigste årsager til, at voksne neurodivergente mistrives. Mange, især sendiagnosticerede, har i alt for lang tid ignoreret deres tegn på mistrivsel i et forsøg på at overleve.

For store krav i for lang tid

Udbrændthed skyldes helt grundlæggende, at livet i lang tid har stillet større udfordringer og krav til dig, end du kan honorere. Og resultatet er, at du “brænder sammen”, og mister overskuddet til at fungere i dit liv. Arbejde, hverdag og sociale aktiviteter bliver nærmest umulige at klare. Udbrændthed kan have store konsekvenser, f.eks. langvarige sygemeldinger, at du mister dit arbejde, at du dropper ud af uddannelser eller at du mister parforhold, venskaber, bolig, osv.

Derfor er udbrændthed en meget alvorligt tilstand, som det er vigtigt at håndtere.

Udbrændthed skyldes langvarig påvirkning af stresshormonerne kortisol, adrenalin og noradrenalin. Derfor er udbrændthed rent definitorisk “langvarig stress”. Du kan læse mere om langvarig stress her. Langvarig stress er en fysiologisk tilstand, der påvirker alle kroppens celler og systemer.

Det er med andre ord umuligt bare at “tage sig sammen” og holde op med at være stresset.

Hvorfor er der større risiko for at neurodivergente får langvarig stress?

Alle mennesker kan risikere at lide af udbrændthed. Men der er meget større risiko for neurodivergente. Hvordan kan det være?

Årsagen er større stressbarhed i kombination med stressende livsbegivenheder og traumatiske hændelser og livsomstændigheder.

Højere stressbarhed

Mange neurodivergente har et ikke-typisk sanseapparat. Det betyder, at der kommer flere indtryk ind, og det kræver mere hjerneaktivitet at bearbejde indtrykkene. Mange neurodivergentes hjerner arbejder altså hårdere, og derfor er de grundlæggende mere belastede end neurotypiske hjerner. Når hjernen arbejder hårdere på grundlæggende sansebearbejdning, er der færre ressourcer til rådighed for alt det, der sker i livet. F.eks. koster indkøbsture for en neurodivergent ofte en del mentale kræfter – mens det for neurotypiske ofte er barnemad. Du kan læse mere om, hvorfor neurodivergens koster flere mentale kræfter i denne indsigt.

Stressende livsbegivenheder og traumer

Traumatiske eller stressende livsbegivenheder er ofte det, der skubber neurodivergente ud i en tilstand af udbrændthed.

Mistrivsel i skolen er et velkendt eksempel på udbrændthed, som vi ser hos neurodivergente børn. Kombinationen af et meget stressende miljø og forhøjet stressbarhed hos barnet resulterer alt for ofte i ufrivilligt skolefravær.

Udbrændthed er en af de vigtigste grunde til, at voksne sendiagnosticeres med en form for neurodivergens. Mange voksne har klaret sig igennem livet, men knækker på et tidspunkt på grund af akkumuleret stress. Når man pludselig mister evnen til at klare arbejde, familie og hverdagsliv, kommer mange i kontakt med psykiatrien for at få svar på hvorfor.

PTSD og kompleks PTSD

Autister og mennesker med ADHD har større risiko for at have PTSD, hvilket i praksis betyder, at der er endnu højere risiko for at udvikle udbrændthed – grundniveauet af stress er nemlig højere hos mennesker med PTSD. PTSD og kompleks PTSD hos autister kommer ofte på grund af mobning, social eksklusion, traumatiske skoleforløb, samt vold og seksuel vold.

Symptomer man ser ved udbrændthed

De oplistede symptomer her tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens pjece om langvarig stress kombineret med neurodivergentes egne erfaringer med hvordan udbrændthed opleves:

Fysiske symptomer

Kronisk udmattelse

Et af de vigtigste og ofte mest indvaliderende symptomer på udbrændthed er massiv udmattelse – en træthed hverken søvn eller afslapning afhjælper. Mange med langvarig stress oplever grundlæggende en enorm træthed, der kommer til udtryk ved hovedpine, hjertebanken og dårlig søvn. Mange med udbrændthed har svært ved at falde i søvn og at forblive sovende, de vågner måske midt om natten med hjertebanken, eller har behov for at sove 12-14 timer i døgnet. Mange har brug for at tage en lur i løbet af dagen.

Forværring af hjertekar-system, immunsystem og insulinfølsomhed

Langvarig stress kan medføre forhøjet blodtryk, stigning i blodsukker, mindsket insulinfølsomhed, øget mængde af lipider i blodet og hæmning af immunsystemet. Langvarig stress øger altså risikoen for hjerte-kar sygdomme og diabetes 2.

Problemer med mave-tarm systemet

Mange med langvarig stress har udfordringer med mave-tarm systemet: Det kan komme til udtryk som mavesmerter, IBS, kvalme, appetitløshed eller øget appetit – hvilket kan føre til enten vægttab eller vægtøgning.

Flere smerter

Mange oplever kroniske smerter, enten på grund af muskelspændinger, på grund af forværring af følgerne af hypermobilitet, eller forværring af gigttilstande eller andre autoimmune tilstande. Nogle mener, at der er sammenhæng mellem kronisk stress og/eller kompleks PTSD og tilstande som fibromyalgi og kronisk træthedssyndrom.

Kognitive symptomer

Der er påvist fysiske påvirkninger af langvarig stress på hjernen.

De kognitive symptomer på langvarig stress er:

Hjernetåge

Hjernetåge er en oplevelse af ikke at kunne tænke, planlægge eller overskue mentale processer. Ud over træthed er hjernetåge et af de mest invaliderende symptomer på udbrændthed.

Mennesker med udbrændthed oplever ofte, at deres evne til at bearbejde helt almindelige tankeprocesser næsten forsvinder. Det betyder i praksis, at banale opgaver som at smøre en mad bliver nærmest uoverskuelige. Mange med udbrændthed oplever at miste basale evner (som at sørge for mad til selv, hygiejne, transport, osv.) på grund af dette. Mange oplever også periodevist at have svært ved at tale og formulere sig.

Forværret hukommelse

Mange oplever, at de har store udfordringer med hukommelsen. Både at kunne huske hverdagsting i dagligdagen, som f.eks. et møde eller hvad man skal købe ind. Men også langtidshukommelsen påvirkes negativt, hvilket blandt andet kan betyde, at oplevelser i perioden med udbrændthed ikke lagres i langtidshukommelsen.

Emotionelle og psykiske symptomer

Manglende lyst og livsglæde

Er man udbrændt, mister man lysten til alt det, man plejer at finde glæde ved, f.eks. socialt samvær, fritidsaktiviteter, sex og så videre. Dette symptom ved udbrændthed minder meget om depression. Og det er årsagen til, at udbrændthed ofte overses, og at man i stedet diagnosticeres med depression. Det er vigtigt at pointere, at udbrændthed ofte kan være skyld i, at man udvikler en depression på grund af den negative livssituation, man ofte finder sig selv i.

Fysisk og psykisk uro, angst og nedsmeltninger

Sammen med den udtalte udmattelse oplever mange med udbrændthed intens fysisk og psykisk uro og angst. Det kan også komme til udtryk som irritabilitet, irrationel vrede og ubeslutsomhed.

Mange autister oplever at have mange flere nedsmeltninger, når de er udbrændte.

Adfærd

I et forsøg på at håndtere og dulme de mange negative symptomer, udbrændtheden bringer, ser man ofte denne adfærd:

Isolation

Mange med udbrændthed isolerer sig. Her ligger både trætheden, hjernetågen og manglende lyst til at være social til bunds. Isolationen er ofte en negativ spiral, fordi isolationen fører til, at man mister venner, jobs, parforhold og andre meningsfulde relationer i livet.

Misbrug og lignende

Mange med udbrændthed dulmer ubehaget ved udbrændthedssymptomerne. Det kan man gøre med mad (overspisning eller restriktion), alkohol, spil, hash, cigaretter, osv. Udbrændthed er en af årsagerne til, at autister og andre neurodivergente har en højere risiko for at udvikle et misbrug.

Det er muligt at få det godt igen!

Du kan læse mere om, hvordan du kan komme tilbage til trivsel ved at håndtere og forebygge udbrændthed her: Udbrændthed – sådan kan du komme til at trives igen.